TECHNIKA MASZYNOWA

LOEWE projektuje własne, nowoc­zesne maszyny do specjalnych zasto­sowań. Na uwagę zasługują urząd­zenia do spawania ceramicznego, strzelarki do konser­wacji konwer­terów, hydrau­liczne platformy robocze do wykon­y­wania wyłożeń kadzi i konwertorów, a także różne akcesoria do podno­szenia ciężkich, nieporęcznych elementów i kamieni.

PRZYKŁADY MASZYN ZAPRO­JEK­TO­WANYCH PRZEZ LOEWE

URZĄD­ZENIE DO SPAWANIA CERAMICZNEGO

Firma LOEWE zapro­jek­towała i wypro­du­kowała własne, nowoc­zesne urząd­zenia do spawania ceramicznego. Umożliwia nam to przepro­wad­zanie napraw pieców w koksow­niach i innych obiektach wysokotemperaturowych.

HYDRAU­LICZNE PLATFORMY DO WYKON­Y­WANIA WYŁOŻEŃ W KONWERT­ORACH I KADZIACH

Decydu­jącym czynnikiem zwięks­za­jącym dostępność instalacji jest optymalne wyłożenie ognio­trwałe konwertora. Istotną rolę odgrywają w tym względzie również urząd­zenia pomoc­nicze. Firma LOEWE zapro­jek­towała i wdrożyła platformy używane przy wykła­daniu, które ograniczają bezpro­duk­tywne przestoje i zapew­niają lepsze ergono­miczne warunki pracy.

DŹWIGI DO KSZTAŁTEK PIECOWYCH

Przy wykła­daniu i naprawie trzonów pieca często trzeba trans­por­tować i układać ciężkie, nieporęczne prefa­brykaty oraz kamienie. Aby zopty­ma­lizować tę pracę i wprowadzić lepsze rozwią­zania ergono­miczne, firma LOEWE opracowała urząd­zenia, które przyspieszają i uspraw­niają układanie tych elementów.

URZĄD­ZENIE POMOC­NICZE DO INSTALACJI KONWERTORA

Firma LOEWE zapro­jek­towała urząd­zenie wspoma­gające układanie kamieni na ścianie i podłodze konwer­terów. Za pomocą przys­sawek można zdejmować kamienie z palet i trans­por­tować je na miejsce układania.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com