CERTY­FIKATY

Grupa LOEWE jest certy­fi­kowana zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 od 1997 roku, a od 2011 zgodnie z SCC. W 2020 r. firma LOEWE uzyskała prekwa­li­fi­kację do reali­zacji usług w sektorze publicznym.

DIN EN ISO 9001 : 2015

Niemieckie Stowar­zy­szenie Dozoru Technicznego TÜV NORD CERT GmbH poświadcza zgodność zasto­so­wania z przepisami w nastę­pu­jącym zakresie:

 • konstrukcje ognio­trwałe

 • konstrukcje pieców

 • transport surówki

 • doradztwo

 • budow­nictwo przemysłowe / naziemne

 • elektro­technika

 • konstrukcje metalowe

 • przebudowa wnętrz

 • konstrukcje drewniane

 • glazur­nictwo

 • logistyka magazynowa

 • recykling materiałów ogniotrwałych

ZOBACZ TUTAJ

SCCP - NIEOGRA­NICZONA CERTY­FI­KACJA DLA ZAKŁADÓW PETROCHEMICZNYCH

TÜV NORD CERT GmbH zaświadcza również, że posiadamy system zarząd­zania SGU zgodny ze standardem dla zakładów petro­che­micznych SCCP i zbiorem przepisów „Safety Certi­ficate Contractors” (SCC), wersja 2011.

ZOBACZ TUTAJ

Reg.-Nr.: 011.200 018

PREKWA­LI­FI­KACJA DLA ZAMÓWIEŃ W SEKTORZE PUBLI­CZNYM ZGODNIE ZE ZNORMA­LI­ZOWANYMI WARUNKAMI ZLECANIA I WYKONY­WANIA ROBÓT BUDOW­LANYCH (VOB)

Spółka LOEWE uzyskała wstępne zatwier­dzenie i spełnia wszystkie wymogi ramowe sektora publi­cznego dla nastę­pu­jących obszarów usług:

 • 111_01 roboty betoniarskie

 • 111_04 roboty murarskie (kamień naturalny/sztuczny) łącznie z murem licowym

 • 112_05 roboty glazurnicze

 • 112_13 roboty murarskie

 • 511_05 systemy ognio­trwałe i kominy przemysłowe

ZOBACZ TUTAJ

NAGRODA

W dniu 16.01.2018 r. roku firma LOEWE zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Firma Przyjazna Rodzinie”.

Zosta­liśmy również nominowani do tej nagrody w 2019 r.

ZOBACZ TUTAJ

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­li­zować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-gmbh.de

Aplikuj teraz