DORADZTWO

Nasze ugrun­towane, specja­lis­tyczne doradztwo opiera się na rozwi­janym od dziesięcioleci zarząd­zaniu wiedzą. Zawsze wspieramy naszych klientów najnowszym know-how w zakresie techno­logii i cyfry­zacji. Opraco­wujemy techniki progno­zowania w celu zwiększenia trwałości, skrócenia czasu przes­tojów i wdrożenia optymalnych przepływów pracy. Nasza ścisła współpraca z uniwer­sy­tetami, insty­tutami, labora­to­riami i firmami typu start-up jest gwarancją zorien­to­wanego na popyt, nowoc­zesnego doradztwa. Udzielamy porad w oparciu o praktyczne doświadczenia.

PROJEK­TO­WANIE

W naszym zespole LOEWE mamy doskonale wyszko­l­onych specja­listów, którzy udzielają wsparcia przy reali­zacji projektów w zakresie konstrukcji ognio­trwałych – przy budowie pieców, jak również w budow­nictwie przemysłowym, naziemnym i przebu­dowie wnętrz. Jesteśmy w stanie obsłu­giwać projekty, począwszy od fazy plano­wania, poprzez samod­zielne kiero­wanie nimi, po ich pomyślne zakończenie.

DORADZTWO – MATERIAŁ

Naszą główną kompe­tencją jest perfek­cyjny dobór materiałów ognio­trwałych do indywi­du­alnych zasto­sowań. Jesteśmy gotowi zawrzeć docelowe umowy z naszymi klientami i konse­kwentnie je realizować, aż do osiąg­nięcia pożądanych rezultatów.

DORADZTWO – MASZYNA

Obsługa maszyn przy umieszc­zaniu materiałów ognio­trwałych nie zawsze jest oczywis­tością. Naszym klientom gwaran­tujemy, że pracujemy przy użyciu nowoc­zesnych maszyn, bezpiecznie i według najnow­szego stanu techniki. Każdego dnia rozwijamy się, odpowia­dając na wymagania naszych klientów. W tym celu uczest­niczymy w specja­lis­ty­cznych konfe­ren­cjach, targach i utrzy­mujemy szerokie kontakty ze znanymi produ­centami maszyn w kraju i za granicą. Jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom specy­ficznym dla klienta i dosto­sować nasze maszyny do specjalnych warunków. Regularną konser­wację i serwi­so­wanie maszyn wykonują nasi pracownicy lub odpowiednie firmy partnerskie.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com