BUDOW­NICTWO PRZEMYSŁOWE / NAZIEMNE / PRZEBUDOWA WNĘTRZ

LOEWE kompe­tentnie realizuje projekty budowlane „pod klucz” jako generalny wykonawca lub w poszc­ze­gólnych specjal­nościach. Dotyczy to zarówno sektora prywatnego i publicznego, jak i wielkiego przemysłu. Jest również firmą prekwa­li­fi­kowaną do reali­zacji usług dla sektora publicznego. Dzięki rzetelnemu zespołowi ekspertów w dzied­zinie budow­nictwa przemysłowego, naziemnego i przebudowy wnętrz LOEWE zapewnia pierws­zoligową i terminową reali­zację projektów budowlanych.

BUDOW­NICTWO PRZEMYSŁOWE

Do podsta­wowych kompe­tencji zespołu LOEWE Indus­triebau należą budowanie funda­mentów pod instalacje, piece i maszyny oraz specja­lis­tyczne prace, takie jak budowa osadni­kowów w przemyśle.

 • rozbiórka i wykopy

 • szalowanie

 • betono­wanie

 • zbrojenie

 • uszczel­nianie

BUDOW­NICTWO NAZIEMNE

Zespół LOEWE Hochbau współpracuje z naszymi klientami z obszaru przemysłu, sektora prywatnego lub publicznego. Reali­zujemy nowe projekty budowlane „pod klucz” lub określone etapy prac w poszc­ze­gólnych branżach oraz projekt­ujemy przebudowy istnie­jących budynków na szeroką skalę i z uwzględ­ni­eniem kryteriów estety­cznych. Jedną z naszych specjal­ności jest renowacja fasad i obiektów zabyt­kowych oraz moder­ni­zacja istnie­jących budynków.

LOEWE podejmuje się plano­wania i reali­zacji budowy w ścisłej współpracy z archi­tektami. Starym budynkom nadajemy nowoc­zesny wygląd i nowe zasto­so­wania. W sektorze prywatnym nasza szeroka oferta obejmuje moder­ni­zację powierzchni użytkowej, nowe budow­nictwo „pod klucz”, rozbudowę i przebudowę istnie­jących budynków.

 • nowe budow­nictwo

 • generalny wykonawca

 • poszc­ze­gólne branże

 • moder­ni­zacja istnie­jących budynków

 • plano­wanie

 • reali­zacja

PRZEBUDOWA WNĘTRZ

Obszar LOEWE Innenausbau realizuje całe spektrum usług z zakresu suchej zabudowy, glazur­nictwa, elektro­techniki, stolarstwa i ślusarstwa. Dzięki temu wszystkie prace przebiegają płynnie, a w złożonych projektach budow­lanych unika się zbędnego pośred­nictwa i opóźnień. Zakres usług LOEWE Innenausbau obejmuje plano­wanie i reali­zację prac na posadzkach, ścianach i sufitach. Prace tynkarskie, sztuka­torskie, gipso­wanie i wylewki posadzek są profes­jo­nalnie wykon­ywane przez wyspec­ja­lizowany personel LOEWE.

Oddział LOEWE Fliesen­technik wykonuje prace związane z układaniem glazury i spoino­waniem. Oferujemy pełen zakres prac glazur­niczych na powierzch­niach ściennych i posadz­kowych z użyciem glazury i płyt o różnym składzie materiałowym, zarówno w gospo­darstwach domowych, jak i w przemyśle i sektorze publicznym.

Oddział LOEWE Elektro­technik oferuje całą gamę usług specja­lis­ty­cznego zakładu elektro­instal­a­cy­jnego. LOEWE Elektro­technik wykonuje instalacje elektryczne, oferuje certy­fi­kowane prace konser­wa­cyjne i badania urządzeń oraz narzędzi elektrycznych zgodnie z obowią­zu­jącymi normami – tu słowem kluczowym jest VdE „E-Check” – a także zajmuje się opraco­wy­waniem i wdrażaniem koncepcji oszczęd­zania energii zarówno w sektorze komer­cyjnym, jak i prywatnym.

Ponadto, spektrum naszych usług obejmuje:

 • systemy telefo­niczne i domofonowe
 • systemy BUS i SPS
 • instalacje oświet­lenia wewnę­trznego i zewnętrznego
 • instalacje sygna­li­zacji pożaru i ochrony przeciwpożarowej
 • napędy bram
 • liczniki
 • techniki prezentacji i medialne
 • systemy EDP

Zakres usług LOEWE Holzbau obejmuje plano­wanie, doradztwo i reali­zację projektów z wykor­zystaniem drewna. Dzięki naszemu mistrzow­skiemu zarząd­zaniu i certy­fi­kacji SCC** reali­zujemy usługi dla klientów wielkiego przemysłu, jak również dla inwestorów, archi­tektów i klientów prywatnych. LOEWE realizuje projekty stolarskie „pod klucz” zgodnie z wymaga­niami klienta.

Skorzystaj ze specja­lis­ty­cznej wiedzy firmy LOEWE: doradzamy na każdym etapie pracy, np. przygo­to­wujemy propo­zycje projektów dosto­sowane do potrzeb klienta lub udzielamy pomocnych wskazówek dotyc­zących konser­wacji materiałów.

LOEWE od wielu lat szybko i nieza­wodnie realizuje prace z zakresu suchej zabudowy. Nasi klienci są przedsta­wi­cielami nie tylko branż przemysłowych, ale także sektora prywatnego i publicznego.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com