O NAS

LOEWE Industry Experts jest przedsię­bi­orstwem rodzinnym, zarząd­zanym przez właści­cieli od trzech pokoleń. Firma została założona w 1962 roku przez Alfreda Loewe pod nazwą LOEWE Indus­trie­OfenBau GmbH. Od tego czasu marka LOEWE jest postrz­egana na całym świecie jako synonim kompe­tencji, jakości i rozwoju. W 1967 r. do firmy dołączył Manfred Loewe, zapew­niając konty­nuację jej działal­ności. Wspólnie z proku­rentem Burkhardem Lahmerem Loewe, zgrany zespół ojca i syna ugrun­tował sobie pozycję uznanego partnera w branży w zakresie konstrukcji ognio­trwałych i piecowych. Gdy w 2003 r. do firmy dołączyła wnuczka założy­ciela, Charlotte Loewe, również i w tym przypadku zadbano o między­po­ko­leniową współpracę, utrwa­lając w ten sposób specy­ficzny dla LOEWE styl łączenia w pracy starego z nowym. Oferta związana z konstruk­cjami ognio­trwałymi jest stale rozszerzana i obejmuje specja­lis­tyczne obszary, takie jak recykling materiałów ognio­trwałych, usługi systemowe w budowie konstrukcji ognio­trwałych i pieców, prace w sektorze budow­nictwa przemysłowego i naziemnego, a także usługi z dziedziny elektro­techniki, konstrukcji stalowych, wyposażenia wnętrz, konstrukcji drewnianych i technik glazurniczych.

LOEWE działa głównie w branży metalowej, budow­lanej, chemicznej, energe­ty­cznej, wapien­niczej i cemen­towej. Elementem naszej 50-letniej tradycji jest ciągły rozwój ukier­un­kowany na klienta.

LOEWE – HISTORIA

  • 1962 – założenie firmy przez Alfreda Loewe

  • 1967 – dołąc­zenie do firmy mgr inż. Manfreda Loewe

  • 2007 – dołąc­zenie do firmy mgr inż. Charlotty Loewe

  • 2009 – utwor­zenie LOEWE Belgia

  • 2016 – dołąc­zenie do firmy mgr ekonomii Klausa Godenschweiga

  • 2016 – założenie LOEWE refractory service GmbH

  • 2018 – założenie LOEWE Polska

  • 2019 – założenie LOEWE Benelux

NASZ PREZES ZARZĄDU

MGR INŻ. CHARLOTTE LOEWE
MGR INŻ. CHARLOTTE LOEWE
Po ukońc­zeniu studiów inżynier­skich na Uniwer­sy­tecie RWTH Aachen i odbyciu praktyk zawodowych we Włoszech Charlotte Loewe dołączyła do rodzinnej firmy w 2003 r. W 2007 r. została dyrek­torem zarząd­za­jącym, a po restruk­tu­ry­zacji grupy kapitałowej w 2016 r. została prezesem Grupy LOEWE. W 2016 r. Charlotte Loewe założyła spółkę zależną LOEWE refractory service GmbH, która specja­lizuje się w konstruk­cjach wielkich pieców i koksowni. Wspólnie z inżynierem ekonomii Klausem Goden­schweigiem wprowadza LOEWE Group w nową generację.
MAGISTER EKONOMII KLAUS GODENSCHWEIG
MAGISTER EKONOMII KLAUS GODENSCHWEIG
Po studiach ekono­mic­znych na Uniwer­sy­tecie w Wuppertalu Klaus Goden­schweig początkowo podjął pracę związaną ze sprzedażą i marke­tingiem dla dużego niemieckiego usługo­dawcy w branży utyli­zacji odpadów. W 1996 r. dołączył do grupy Thyssen­Krupp, gdzie pełnił różne funkcje zarządcze w sektorze usług. Początkowo zarządzał kluczowymi klientami i działami/oddziałami, później zajmował stanowisko kierownika regio­nalnego i dyrektora zarząd­za­jącego. W tym okresie jego działalność koncen­trowała się zarówno na rozwoju i ekspansji usług przemysłowych, jak i na rozwoju oddziałów i spółek. W 2016 r. dołączył do kierow­nictwa Grupy LOEWE i od tego czasu zarządza LOEWE Group z Charlotte Loewe. Może pochwalić się ponad 30-letnim doświad­c­zeniem w dzied­zinie utylizacji/recyklingu odpadów, jak również w obszarze logistyki hutniczej, obróbki żużla i wyłożeń ognio­trwałych dla klientów przemysłowych.

LOEWE DLA ZRÓWNO­WAŻONEGO ROZWOJU

Ponad 80% rodzimych roślin kwitnących jest zależnych od zapylania przez pszczoły. Bez pszczół funkc­jo­no­wanie ekosystemu jest niemożliwe. Aby zapewnić im trwałą ochronę, LOEWE wspiera inicjatywę „Beefuture – przyszłość dla pszczół” i aktywnie przyc­zynia się do ochrony środowiska.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com