Grupa LOEWE jest firmą rodzinną, zarządzaną przez właści­cieli od trzech pokoleń, z siedzibą główną w Niemczech i oddziałami w Belgii, Luksem­burgu i Polsce. Od 1962 roku LOEWE to synonim kompe­tencji i jakości. Grupa LOEWE koncen­truje się na nastę­pu­jących dzied­zinach działalności:

 • Konstrukcje ognio­trwałe

 • Konstrukcje pieców

 • Rozwią­zania systemowe

 • Budow­nictwo przemysłowe/naziemne

 • Przebudowy wnętrz

 • Doradztwo techniczne

LOEWE

SPECJA­LIŚCI

SPECJA­LIŚCI

Miejsce pracy: DĄBROWA GÓRNICZA

Co oferujemy?

 • Pracę dla rodzinnej firmy LOEWE.

 • Możliwość pracy w krajach Europy Zachodniej co oznacza dla Ciebie wyższe wynagrodzenie.

 • Szkolenia i kursy poświad­czone certy­fi­katem UDT oraz przez Instytut Spawal­nictwa (np. opera­torzy dźwigów towarowych z obsługą, hakowy, operator suwnicy, ratownik gazowy, książeczka spawacza).

 • Konku­ren­cyjne wynagrod­zenie oraz premie motywa­cyjne i premie świąteczne.

 • Możliwość uzyskania dodat­kowych pełnopłatnych dni wolnych od pracy za pomysły popra­wiające BHP oraz za dobre wyniki w zakresie BHP.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Podsta­wowej wiedzy o materiałach ogniotrwałych.

 • Umiejęt­ności w zakresie prac ślusar­skich i spawal­niczych (włącznie z obsługą palnika)

 • Umiejętność czytania i rozumienia podsta­wowych rysunków technicznych

 • Doświad­c­zenie w zakresie obsługi torkretnicy (mokrej i suchej) oraz obsługi piły (na mokro 
i sucho).

 • Prakty­cznego doświad­c­zenia w zakresie murowania i wykła­dania materiałami ognio­trwałymi kadzi, konwertorów, łukowych pieców elektrycznych, wielkich pieców, pieców pokro­cznych 
i podobnych urządzeń.

 • Umiejętność udzie­lenia pierwszej pomocy.

 • Gotowości do pracy w systemie tzw. czterobrygadowym.

Co może wpłynąć na Twoje wynagrodzenie?

 • Doświad­c­zenie w zarząd­zaniu brygadami.

 • Posiadane certy­fikaty UDT (np. Obsługa podestów ruchomych, wiszących, stacjo­narnych; obsługa dźwigów towarowych z obsługą, operator wózka widłowego, książeczka spawacza, hakowy, operator suwnicy).

 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego.

 • Certy­fikat SCC.

 • Gotowość do pracy zagranicą z LOEWE w krajach Europy Zachodniej dla naszych klientów.

W przypadku dodat­kowych pytań prosimy o kontakt: Przemysław Kolka +48 579 491 970
Jeśli jesteś zainte­re­sowany, wyślij CV na adres: bewerbung@loewe-gmbh.de

Miejsce pracy: DĄBROWA GÓRNICZA

Co oferujemy?

 • Pracę dla rodzinnej firmy LOEWE.

 • Możliwość pracy w krajach Europy Zachodniej co oznacza dla Ciebie wyższe wynagrodzenie.

 • Uzgod­niony z Tobą plan rozwoju i doksz­tałcenia (np. upraw­nienia na suwnice, książeczka spawacza).

 • Konku­ren­cyjne wynagrod­zenie oraz premie motywa­cyjne i premie świąteczne.

 • Możliwość uzyskania dodat­kowych pełnopłatnych dni wolnych od pracy za pomysły popra­wiające BHP oraz za dobre wyniki w zakresie BHP.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Podsta­wowych umiejęt­ności w zakresie prac murar­skich i ślusarskich.

 • Chęci i gotowości do zdoby­wania doświad­c­zenia w wykła­daniu materiałami ogniotrwałymi.

 • Umiejętność udzie­lenia pierwszej pomocy.

 • Gotowości do pracy w systemie tzw. czterobrygadowym.

Co może wpłynąć na Twoje wynagrodzenie?

 • Upraw­nienia poświad­czone przez UDT.

 • Gotowość do pracy zagranicą z LOEWE w krajach Europy Zachodniej dla naszych klientów.

 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego.

 • Certy­fikat SCC.

W przypadku dodat­kowych pytań prosimy o kontakt: Przemysław Kolka +48 579 491 970
Jeśli jesteś zainte­re­sowany, wyślij CV na adres: bewerbung@loewe-gmbh.de

KONTAKT

Chcesz aplikować?

  Przyjmuję do wiado­mości politykę prywat­ności. Wyrażam zgodę na gromad­zenie i przecho­wy­wanie moich danych i odpowiedzi na moje zapytanie w formie elektro­nicznej. Zgodę można w każdej chwili wycofać za pośred­nictwem poczty elektro­nicznej, wysyłając e-mail na adres info@loewe-experts.com.