KONSTRUKCJE OGNIO­TRWAŁE

Przedmiotem działal­ności firmy LOEWE są materiały ognio­trwałe, zarówno w produkcji stali, jak i na etapie jej dalszej obróbki w piecach. W ramach naszych usług oferujemy koszto­ry­so­wanie, projek­to­wanie konstrukcji ognio­trwałych, plano­wanie i reali­zację projektów, a następnie kontrolę kosztów i uruchomienie.

Nasza oferta obejmuje profes­jo­nalną obsługę wszystkich typów i formatów ognio­trwałych cegieł, betonów, prefa­bry­katów, pokryw i elementów instalacji, a także włóknistych materiałów izola­cy­jnych. Ponadto wypeł­niamy szczeliny między okładziną ognio­trwałą a konstrukcją stalową i napra­wiamy m.in. piece koksow­nicze za pomocą spawania ceramicznego. Z powod­zeniem stosujemy wszystkie popularne metody natry­s­ki­wania, w tym tzw. torkretowanie.

KONSTRUKCJE OGNIO­TRWAŁE – PRODUKCJA STALI

LOEWE specja­lizuje się w wyłoże­niach ognio­trwałych, naprawach i konser­wacji wszystkich podsta­wowych agregatów wykor­zy­sty­wanych w metalurgii, w produkcji surówki i stali. Nasi specja­liści wykonują ognio­trwałe wymurówki, wypeł­nianie szczelin i natry­s­ki­wanie metodą torkre­to­wania, na sucho i na mokro. Ponadto produ­kujemy ognio­trwałe prefa­brykaty i oferujemy własne procesy osuszania dla agregatów naszych klientów. Nowe i zrówno­ważone koncepcje materiałów ognio­trwałych opraco­wujemy również w obszarze projektowania.

 • złomo­wanie

 • murowanie

 • wypeł­nianie

 • natry­s­ki­wanie

 • szalowanie

 • spawanie

 • betono­wanie

 • prefa­bry­kacja

 • instalacja włóknistych materiałów izolacyjnych

 • osuszanie

KONSTRUKCJE OGNIO­TRWAŁE – BUDOWA PIECÓW

Zajmujemy się projek­to­waniem, wykonawstwem i nadzorem wszelkich prac związanych z budowaniem konstrukcji ognio­trwałych dla pieców. Nasz zakres usług obejmuje wyłożenia ognio­trwałe do nowych i istnie­jących instalacji, na przykład do pieców przepy­chowych, trzonowych, pokro­cznych, do wyżar­zania lub przelotowych.

Mamy nowoc­zesne maszyny i doświad­c­zenie w obróbce materiałów ognio­trwałych, które opiera się na bogatej wiedzy. Współpra­cujemy z partnerami na całym świecie i wykor­zys­tujemy nasze praktyczne doświad­c­zenie przy stoso­waniu materiałów w piecach. Dla naszych klientów jesteśmy neutralnym i nieza­leżnym od produ­centa partnerem w zakresie produktów ogniotrwałych.

 • złomo­wanie

 • murowanie

 • natry­s­ki­wanie

 • spawanie

 • betono­wanie

 • prefa­bry­kacja

 • instalacja włóknistych materiałów izolacyjnych

 • osuszanie

KONSTRUKCJE OGNIO­TRWAŁE – PROJEKTOWANIE

LOEWE jest kompe­tentnym partnerem w zakresie projek­to­wania instalacji ognio­trwałych. Przygo­to­wujemy m.in. rysunki robocze oraz oblic­zenia termo­tech­niczne i udzielamy wsparcia przy reali­zacji projektów klienta.

 • projekt

 • rozpla­no­wanie

 • konstrukcja

 • kalku­lacja

 • zarząd­zanie projektem

 • reali­zacja

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com