BUDOWA PIECÓW

LOEWE od ponad 50 lat jest partnerem syste­mowym wdraża­jącym zrówno­ważone koncepcje w zakresie konstrukcji pieców. Podej­mujemy się projek­to­wania, wykonania i nadzoru nad wszystkimi pracami związanymi z konstrukcją pieca. Ponadto specja­li­zujemy się w optyma­li­zacji wyłożeń ognio­trwałych. Oszczędność energii i zrówno­ważony rozwój to główne założenia dla nowych i istnie­jących instalacji. Fachowa obsługa każdego rodzaju materiałów ognio­trwałych sprawia, że firma LOEWE jest nieza­wodnym partnerem techno­lo­gicznym. Ponad 6000 dostar­c­z­onych pieców czyni z nas doświad­c­zonego i nieza­wodnego partnera.

  • krzywe grzewcze

  • projekty konstrukcji ognio­trwałych i stalowych

  • dobór materiałów

  • inspekcje pieców i doradztwo

  • konstrukcje stalowe

  • analizy kamer termowizyjnych

  • oblic­zanie przeni­kania ciepła

ZARZĄD­ZANIE PROJEKTAMI

Koordy­nujemy przebudowy istnie­jących pieców i budowę nowych. Jesteśmy do Twojej dyspo­zycji na każdym etapie prac – od plano­wania i doboru odpowied­niego partnera projektu, poprzez okreś­lenie wspólnych celów, po reali­zację plano­wanej budowy. Termi­nowość i nieza­wodność są dla naszego zespołu oczywistością.

WYŁOŻENIE OGNIO­TRWAŁE

LOEWE pracuje w sposób zorga­ni­zowany i ukier­un­kowany nad zrówno­waż­onymi koncep­cjami wyłożenia pieców pokro­cznych, karuzelowych, przepy­chowych, wgłębnych, z trzonem wysuwanym, kołpa­kowych i wielu innych typów. Nasze zespoły inżynierów, polero­waczy i murarzy materiałów ognio­trwałych terminowo i nieza­wodnie wykonują prace remontowe lub nowe wyłożenia w piecach.

PARTNER PROJEKTU

W specja­lis­ty­cznej dzied­zinie budowy pieców oferujemy nie tylko konstrukcje ognio­trwałe, ale również konstrukcje stalowe, technikę pomiarową i sterow­niczą, a także technikę palnikową, plano­wanie techniczne, doradztwo, projek­to­wanie i reali­zację. Naszych partnerów projek­towych wybieramy starannie i zgodnie z indywi­du­alnymi życze­niami klienta.
Projek­to­wanie i zarząd­zanie pozostaje w rękach LOEWE.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com