USŁUGI SYSTEMOWE

LOEWE jest uznanym dostawcą usług syste­mowych w branży. Anali­zujemy i odpowiednio do potrzeb dosto­so­wujemy wzajemne zależ­ności w łańcuchu człowiek, maszyna i materiał. Wytyczamy nowe ścieżki, optyma­li­zujemy to, co znane i dzielimy się naszym doświad­c­zeniem z Twoimi zespołami.

PREFA­BRYKATY

LOEWE produkuje indywi­dualne prefa­bry­kowane elementy ognio­trwałe, takie jak kształtki ognio­trwałe o odpowiedniej konstrukcji lub zespoły płyt przesuwnych. Otrzymasz od nas wysuszony i gotowy do użycia produkt wraz z dokumentacją. Na życzenie klienta możemy pozyskać materiał lub wykonać obróbkę już istnie­jącego. Wyróżnia nas nieza­leżne od produ­centa doradztwo, dobór materiałów oraz wielo­letnie doświad­c­zenie w reali­zacji projektów konstrukcji ogniotrwałych.

OBSŁUGA SYSTEMU

Oprócz prakty­cznej reali­zacji konstrukcji ognio­trwałych i konstrukcji stalowych LOEWE wspiera również swoich klientów w optyma­li­zacji trwałości systemu i jego poszc­ze­gólnych elementów. Dzięki ukier­un­kowanym działaniom jesteśmy w stanie ustalić i wykor­zystać potencjał redukcji kosztów. Wspólnie z naszymi klientami ustalamy cele, które chcemy i musimy osiągnąć w trakcie reali­zacji projektu. Tylko potwierdzony sukces jest decydujący dla jakości naszej pracy.

INFRA­STRUKTURA TECHNICZNA

Na życzenie klienta LOEWE udostępnia cały sprzęt roboczy. Są to m.in. środki trans­portu, maszyny, suszarnie lub inne zespoły techniczne bądź infra­struktury niezbędne do reali­zacji zadań. Możemy również na życzenie dostarczyć odpowiedni dla Twoich warunków materiał. LOEWE oferuje kompletne know-how dotyczące tej usługi. W tym celu dyspo­nujemy odpowiednio wykwa­li­fi­kowanym zespołem ekspertów i pracujemy zgodnie z najnowszym stanem wiedzy.

KOMPL­EKSOWE USŁUGI

W dzied­zinie metalurgii wtórnej LOEWE oferuje kompl­eksową obsługę. Na przykład w zakresie zarząd­zania kadzią pośrednią, przy systemach próżniowych lub agregatach pomoc­niczych. Kadzie i kadzie pośrednie są w różnych miejscach wyposażone w pokrywy w celu zmnie­jszenia strat ciepła lub uniknięcia wyrzutów związanych z procesem. Dostar­czane przez firmę LOEWE pokrywy są gotowe do użycia. Ponadto, oprócz wykła­dania pokryw, usługi obejmują również projek­to­wanie i produkcję konstrukcji stalowych. Poprzez optyma­li­zację wszystkich etapów produkcji jesteśmy w stanie zagwa­ran­tować najwyższą dostępność przy odpowiedniej jakości i zopty­ma­lizowanych kosztach. Niskie zużycie materiałów jest istotnym elementem naszej koncepcji.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com