METODA TRZECH CZYNNIKÓW

Naszą metodę trzech czynników wdrażamy indywi­du­alnie, odpowiednio do potrzeb naszych klientów.
Trzy kluczowe czynniki to człowiek – maszyna – materiał.

CZŁOWIEK

Pierwsze miejsce w LOEWE zajmuje człowiek. Każdy z nas z pasją wykonuje swoją codzienną pracę. Wysoki poziom zaangażo­wania wyróżnia każdego pracownika LOEWE.

Doskonała jakość, profes­jo­nalizm, a w szcze­gól­ności wysoki poziom bezpiec­zeństwa pracy pretenduje nas do czołówki w branży. Nasi pracownicy odbywają cykliczne szkolenia, dzięki którym poznają najnowsze technologie maszyn i produktów ogniotrwałych.

MASZYNA

Maszyny, jakimi dysponuje firma LOEWE są nie tylko nowoc­zesne, ale w wielu przypadkach również indywi­du­alnie dopasowane do potrzeb klientów przez nasz dział techno­logii maszyn. Jakość naszej obróbki materiałów musi iść w parze z jakością techno­logii maszyn i dlatego stale pracujemy nad rozwojem zgodnie z najnowszym stanem techniki. Za pomocą naszych maszyn przet­warzamy odpowiedni materiał, w pełni wykor­zys­tując prawdziwy potencjał LOEWE.

MATERIAŁ

Każdego dnia pracujemy z produktami ognio­trwałymi. Każdego dnia LOEWE dźwiga średnio od 3,00 do 4,50 ton cegieł i mas, które poddaje profes­jo­nalnej obróbce. To sprawia, że jesteśmy ekspertem w zarząd­zaniu produktami ognio­trwałymi. Dzięki codzi­ennej współpracy naszych inżynierów, brygad­zistów i murarzy osiągnę­liśmy poziom wiedzy, który pozwala nam na wymierne zwiększenie wykor­zystania materiałów i optyma­li­zację trwałości. Jako neutralny ekspert możemy wspólnie z klientem dokonać najlepszego wyboru materiałów, a także przepro­wadzić ukier­un­kowane testy.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com