METAL­URGIA

LOEWE oferuje pełen zakres usług związ­anych z wykła­daniem ognio­trwałym urządzeń do produkcji i obróbki metali. Obejmują one złomo­wanie zużytego materiału ognio­trwałego, tworzenie nowych wykładzin, naprawę i konser­wację różnych systemów, a także recykling różnego rodzaju materiałów.

KOKSOWNIA

LOEWE jest nieza­wodnym partnerem w zakresie usług ognio­trwałych dotyc­zących baterii koksow­niczej. Wykor­zys­tując spawanie ceramiczne, napra­wiamy ściany pieców i podłogi w koksow­niach na całym świecie. Dokonujemy pomiarów obszarów wymaga­jących naprawy, aby osiągnąć docelowy i trwały efekt konser­wacji oraz prowadzimy pełną dokumen­tację prac zgodnie z wytycznymi dotyc­zącymi zarząd­zania jakością. Z naszym własnym parkiem maszynowym i wykwa­li­fi­kowanym personelem jesteśmy w stanie reali­zować naprawy w możliwie najkrótszym czasie. Dostar­czamy odpowiedni materiał do różnych zastosowań.

LOEWE wykonuje również naprawy sufitów pieców koksowniczych.

Dzięki wypra­co­wanym przez nas metodom i naszemu wsparciu wyeli­mi­n­ujesz nieszc­zel­ności w baterii.

Na życzenie oferujemy wsparcie przy przeglądzie baterii koksowniczej.

WIELKI PIEC

LOEWE realizuje gotowe do eksploatacji projekty związane z wielkim piecem, w obszarze instalacji pomoc­niczych, systemów rynien i nagrzewnic Cowpera. W zakresie instalacji pomoc­niczych wyróżnia nas m.in. duże doświad­czenie przy wykony­waniu wymurówki, np. w instalacji Clausa.

Nasi specja­liści osiągają maksy­malną wydajność przy wykła­daniu i konser­wacji systemów rynien. Wykładziny częściowe, naprawy na gorąco lub nowe wykładziny wykonujemy nieza­wodnie, terminowo i zgodnie z budżetem. W ofercie mamy prace związane z ubijaniem, odlewaniem, wypeł­nianiem i natrys­ki­waniem. Nasi technicy i monterzy mają wielo­letnie doświad­czenie w obsłudze i obróbce wszystkich produktów do wykła­dania i naprawy systemów wielkich pieców.

LOEWE wykonuje również prace z zakresu wykła­dania, konser­wacji i serwi­so­wania jednostek trans­por­tu­jących. Oferujemy Państwu wynajem kadzi typu torpedo, projekt i montaż odpowiednich suszarni oraz kompleksową logistykę w zakresie dostawy i trans­portu kadzi typu torpedo. Chętnie doradzamy i planujemy przebudowę istnie­jących kadzi.

Dzięki naszej bogatej wiedzy eksper­ckiej jesteśmy w stanie w sposób zrówno­ważony dostarczać gotowe jednostki do trans­portu surówki. Przedsię­bi­o­rstwo LOEWE przetrans­por­towało już ponad 20 milionów ton surówki.

STALOWNIE

Firma LOEWE dostar­czyła ponad 700 konwertorów, co potwierdza nasz status nieza­wodnego partnera w Twojej stalowni. Elimi­n­ujemy wąskie gardło i zapew­niamy wysoką dostępność tej podsta­wowej jednostki.

Dzięki wysokim kompe­tencjom jesteśmy w stanie w zrówno­ważony sposób utrzymywać Twój konwertor.

Nasze doświad­czenie i wiedza gwarantują wysoką trwałość i krótkie przestoje. Dzięki przygo­to­wanym przez nas analizom porów­nawczym osiągniesz swoje cele.

Dział techno­logii i rozwoju specja­lizuje się między innymi w dostar­c­zaniu indywi­du­alnych urządzeń do wykony­wania wymurówki konwertorów oraz środków obsługi zapew­nia­jących ergono­miczną i wydajną pracę.

LOEWE dysponuje doświad­c­zonym zespołem w dzied­zinie wyłożeń ognio­trwałych pieców łukowych. Nasz zespół terminowo i nieza­wodnie dostarcza gotowe do eksploatacji piece na całym świecie.

Dzięki zrówno­ważonym koncepcjom naprawy i wykła­dania pieców oraz wykor­zy­sty­wania materiałów pochod­zących z recyklingu oferujemy inteli­g­entne rozwią­zania zapew­niające maksy­malną dostępność systemu.

Kadzie odlew­nicze z surówką i stalą są centralnymi zbior­nikami do trans­portu i obróbki w stalowni. Kluczowe znaczenie dla bezpie­c­zeństwa pracow­ników i urządzeń w stalow­niach ma wysoka jakość wyłożenia ogniotrwałego.

LOEWE oferuje swoim klientom pełen zakres usług od demontażu i złomo­wania po wyłożenie kadzi, a także konser­wację i wymianę pompy przepłu­ku­jącej w obiegu kadzi. Ponadto specja­li­zujemy się w konser­wacji i montażu zestawów odcina­jących dla kadzi.

Nasze ugrun­towane know how i własne rozwią­zania techniczne umożli­wiające optymalne w wyłożenie ognio­trwałym kadzi, takie jak pomosty hydrau­liczne i urządzenia odlew­nicze, gwarantują naszym klientom krótki czas reali­zacji wymurówki kadzi.

Obróbka pozapiecowa stali odbywa się w urządze­niach próżniowych. Oprócz urządzeń do obróbki metodą RH, najczęściej wykor­zy­stywane są urządzenia do obróbki metodą VD i VOD.

LOEWE oferuje rozwią­zania techniczne dla każdej koncepcji systemu, które gwarantują długą żywotność i przewidy­walne przestoje. Oprócz wykonania wyłożenia ognio­trwałego należą do nich naprawy metodą natryskową i usuwanie żużla z króćców RH.instalacja dysz RH.

Zdecy­dowana większość produ­ko­wanej obecnie stali jest odlewana w procesie ciągłego odlewania. Dlatego kadzie pośrednie mają kluczowe znaczenie w produkcji stali. Oprócz murowanego i monoli­ty­cznego wyłożenia kadzi pośrednich głównym reali­zowanym na co dzień zadaniem firmy LOEWE jest wykony­wanie wyłożenia roboczego poprzez natrysk torkretu lub półsuchej masy za pomocą urządzeń wibracyjnych.

Przygo­to­wanie kadzi odlew­niczych obejmuje montaż kształtek muszlowych, jazów, wanien i przegród oraz wylewów i zatyczek kadziowych. Istotne znaczenie dla bezpie­c­zeństwa pracy ma nieza­wodny montaż noży odcina­jących wylewy kadzi.

LOEWE oferuje swoim klientom pełen zakres usług, łącznie z dokumen­tacją, związ­anych z przygo­to­waniem kadzi pośrednich na pomostach odlewniczych.
W naszych warsz­tatach na miejscu u klienta montujemy kompletny zespół zasuw.

Kadzie żużlowe są wykor­zy­stywane nie tylko do trans­portu żużla, ale także jako zbiorniki awaryjne lub do kondy­c­jo­no­wania żużla. W takich przypadkach zbiorniki są nie tylko szlamowane środkiem oddziel­a­jącym, lecz również wyłożone betonem ognio­trwałym. LOEWE zapewnia niezbędne spoiwo i beton.

Jest niewiele hut, w których używa się mieszal­ników płynnej surówki. Doświad­czony zespół LOEWE serwisuje i dokumentuje stan mieszalników.

PIECE DO OBRÓBKI TERMICZNEJ

Od ponad 5 dekad firma LOEWE jest nieza­wodnym partnerem techno­lo­gicznym dla przemysłu obróbki stali. Każdy montaż materiału ognio­trwałego wymaga dokładnych danych na temat właści­wości materiału i warunków związ­anych z oszczęd­nością energii. LOEWE pracuje w sposób ukierun­kowany nad zrówno­waż­onymi koncep­cjami wyłożenia pieców pokro­cznych, obrotowych, przepy­chowych, wgłębnych, z trzonem wysuwanym, kołpa­kowych i wielu innych typów. Zapew­niamy terminowe i profes­jo­nalnie prace przy moder­ni­zacji lub wykony­waniu nowych powłok systemach pieców.

W tej szcze­gólnej dzied­zinie dzięki firmie LOEWE klienci otrzymują wszystkie usługi z jednej ręki, od plano­wania technicznego, poprzez doradztwo energe­tyczne, projek­t­owanie, po reali­zację. Chętnie wspólnie z Tobą opracujemy nowe rozwią­zania ogniotrwałe.

PRZEMYSŁ METALI NIEŻELAZNYCH

LOEWE wykonuje wyłożenia ognio­trwałe systemów pieców do obróbki cieplnej dla przemysłu alumi­niowego, miedziowego i ołowiowego oraz do produkcji stopów. Od pokoleń dzielimy się wiedzą za pośred­nictwem naszych wyspec­ja­li­zowanych i doświad­c­z­onych pracowników.

  • piece do wytapiania aluminium

  • piece do wytapiania mosiądzu

  • piece do wytapiania ołowiu

  • piece do topienia stopów

  • Wieder­erwär­mungsöfen

PRZEMYSŁ ODLEW­NICZY

Firma LOEWE oferuje pełen zakres usług związ­anych z ochroną ognio­trwałą. Jesteśmy nieza­wodnym partnerem w reali­zacji procesów, dbającym o koszty i terminowość.

  • odlewnia staliwa

  • odlewnia metali kolorowych

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­li­zować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-gmbh.de

Aplikuj teraz