BUDOW­NICTWO

LOEWE realizuje projekty budowlane „pod klucz” lub określone etapy prac w poszc­ze­gólnych specja­l­nościach. Mamy klientów z branż przemys­łowych, ale także z sektora prywatnego, publi­cznego i różnych insty­tucji. Na co dzień współ­pra­cujemy z naszymi klientami jako partner umów ramowych i reali­zujemy zadania budowlane z archi­tektami oraz planistami w dzied­zinie projektowej.

PRZEMYSŁ

W przemyśle LOEWE pracuje ramię w ramię z klientem i realizuje projekty budowlane „pod klucz” lub określone etapy prac w poszc­ze­gólnych obszarach. Nasze usługi obejmują wszystkie specja­l­ności, które są niezbędne przy moder­ni­zacji, rewita­li­zacji, utrzy­maniu lub budowie nowej nierucho­mości. Przygo­towujemy wstępne kalku­lacje, opracowujemy plany budowy i wykonujemy prace budowlane. Dzięki naszemu działowi konstruk­cy­jnemu jesteśmy w stanie szybko reagować i w nagłych przypadkach bezpoś­rednio usuwać szkody.

SEKTOR KOMUNALNY

Dzięki prekwa­li­fi­kacji do reali­zacji zamówień dla klientów publi­cznych LOEWE jest wiary­godnym partnerem dla gmin w sektorze budow­lanym. Nasza działalność obejmuje budow­nictwo przemysłowe, naziemne i przebudowę wnętrz. Oferujemy usługi w zakresie moder­ni­zacji, rewita­li­zacji, konser­wacji i nowego budow­nictwa. Reali­zujemy zadania zarówno jako generalny wykonawca, jak i w ramach poszc­ze­gólnych umów.

INSTY­TUCJE

LOEWE wykonuje zarówno duże, jak i mniejsze prace budowlane dla insty­tucji. Mamy doświad­czenie w moder­ni­zacji, rewita­li­zacji i konser­wacji oraz w budowie nowych budynków. Potrafimy dyskretnie wykonywać prace w istnie­jących budynkach. Mamy doświad­czenie w przepro­wad­zaniu remontów szkół, obiektów konfe­ren­cy­jnych i hoteli, bez zakłócania spokoju. Terminowy i sprawny przebieg prac budow­lanych to nasz znak rozpoznawczy.

  • Projekty „pod klucz” jako generalny wykonawca

SEKTOR PRYWATNY

Reali­zujemy indywi­dualne projekty budowlane dla sektora prywatnego. Wykonujemy prace na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nasz godny zaufania zespół pracuje dyskretnie i niezawodnie.
Chętnie pomożemy Ci stworzyć nowe koncepcje przestrzeni mieszkalnej lub przepro­jek­tować istniejące.

  • Indywi­dualne projekty budowlane

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­li­zować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-gmbh.de

Aplikuj teraz