BADANIA I ROZWÓJ

Dzięki ścisłej współ­pracy z ośrodkami szkole­niowymi, uczel­niami, insty­tutami i labora­to­riami jesteśmy w stanie prowadzić projekty badawcze w sposób ukierun­kowany i osiągać zaawan­sowane, korzystne dla naszych klientów rozwią­zania. Czekamy na nowe zadania. Nie wahaj się zaangażować we wspólne rozwi­janie i wdrażanie nowych koncepcji, aby czerpać z nich wymierne korzyści.

BADANIA

LOEWE współ­pracuje z różnymi szkołami wyższymi i uniwer­sy­t­etami w Niemczech w celu opraco­wania specja­lnych zagadnień w poszc­ze­gólnych obszarach usług oraz znale­zienia innowa­cy­jnych i indywi­du­alnych rozwiązań. Koncen­trujemy się na ciągłej optyma­li­zacji techno­logii i jakości pracy dla naszych klientów. Ukierun­kowane zadania są reali­zowane w szcze­gól­ności przy pomocy projektów finan­so­wania specy­ficznych dla małych i średnich przedsię­bi­orstw. Z LOEWE zrobisz postęp.

ROZWÓJ

Głównym celem projektów rozwo­jowych LOEWE jest optyma­li­zacja i uleps­zanie stoso­wanej techno­logii i obróbki materiału. Założeniem współ­pracy z LOEWE powinna być pomoc klientom w osiąg­nięciu optymalnej trwałości ich urządzeń poprzez dosto­so­wanie i optyma­li­zację wykor­zy­sty­wanych materiałów i produktów. Te wspólne projekty mają aspekt praktyczny i zmierzają do uproszczenia procesów naszych klientów oraz zwiększenia ich nieza­wod­ności. Naszym klientom oferujemy między innymi specja­lis­tyczne warsztaty.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­li­zować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-gmbh.de

Aplikuj teraz