System zgłas­zania nieprawidłowości

Zgłoś możliwe naruszenie

Jako między­n­a­rodowa firma rodzinna z ponad 60-letnią historią, LOEWE ponosi odpowied­zi­alność społeczną. Ścisłe przestrz­e­ganie obowią­zu­jących zasad i przepisów jest dla nas oczywis­tością. Zgodność ma zatem najwyższy priorytet. Wiary­godne i poważne infor­macje pomagają nam przeciwd­ziałać naruszeniom na wczesnym etapie i ograniczać szkody dla naszej firmy, naszych pracow­ników 
i partnerów biznesowych.

Poważnie traktujemy Ciebie i Twoje obawy. Możliwość przesyłania zgłoszeń jest dostępna dla wszystkich pracow­ników, a także klientów, dostawców i stron trzecich. Swoje obawy można zgłaszać anonimowo lub podając swoje imię i nazwisko za pośred­nictwem bezpiecznej platformy. Osoby zgłas­zające niepra­wi­dło­wości są chronione przed wszelkimi niedo­god­nościami, a ich infor­macje będą traktowane jako poufne.

Wszelkie infor­macje należy zgłaszać do: