RECYKLING

W czasach pogłę­bia­jącego się niedoboru surowców i rosnących wymagań związanych ze zrówno­ważonym rozwojem i ochroną środo­wiska recykling materiałów ognio­trwałych nabiera coraz większego znaczenia. LOEWE oferuje swoim klientom możliwość opraco­wania i wdrożenia zrówno­waż­onych rozwiązań dla konkretnych sytuacji i zadań. Ochrona zasobów może bowiem stanowić znaczący potencjał dla redukcji kosztów.

SORTO­WANIE

Doświad­czony zespół LOEWE na miejscu u klienta zajmuje się sorto­waniem złomu materiałów ognio­trwałych. Szcze­gólną wagę przywiązuje się do obróbki kamieni w celu ich dalszego wykor­zystania. W ten sposób wspieramy zrówno­ważony recykling materiałów u naszych klientów i gwaran­tujemy zopty­ma­lizowaną strukturę kosztów wykor­zy­sty­wanych produktów.

OBRÓBKA WSTĘPNA

Jednym z najważ­nie­jszych zadań recyklingu jest przygo­to­wanie złomu do wykor­zystania jako surowca wtórnego w produkcji wyrobów ognio­trwałych. Ponadto oferujemy również obróbkę materiałów pochod­zących z recyklingu w celu ponownego wykor­zystania w agregatach i procesach klienta. W tym celu przygo­to­wujemy analizy ilościowe i przepro­wadzamy badania labora­to­ryjne, korzystając z usług uznanych i nieza­leżnych instytutów.

LOGISTYKA

Firma LOEWE oferuje wsparcie w zakresie logistyki recyklingu materiałów ognio­trwałych. Sprawdzamy dla Ciebie i z Tobą możliwość recyklingu zużytego materiału, jak również jego możliwe zasto­so­wania w Twojej firmie, a nawet odsprzedaż. W tym celu nasi klienci otrzymują starannie przygo­towaną dokumentację.

RECYKLING

W ścisłej współpracy z labora­to­riami, zakładami materiałów ognio­trwałych i naszymi ekspertami badamy złom materiałów ognio­trwałych. Dopiero po okreś­leniu zdolności do recyklingu, wspólnie z klientem podej­mujemy decyzję o dalszym wykorzystaniu.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com